Inovatīvi risinājumi kompetencēs balstītās studijās(1),18/19-R

Studiju kurss ir paredzēts doktorantiem un augstskolu docētājiem, lai veicinātu viņu prasmes kritiski analizēt, izstrādāt un integrēt mūsdienu inovatīvus risinājumus kompetencēs balstīto studiju veiksmīgai īstenošanai. Kursā tiek analizēti augstskolas studiju mērķi, uzdevumi, filozofija un tendences, labas prakses piemēri, studiju kvalitātes un studentu sasniegumu vērtēšanas pieejas, izaicinājumi un inovatīvi risinājumi 21. gadsimta skatījumā studentu aktuālo kompetenču veicināšanai studijām, darbam un dzīvei. Tiek aktualizēta augstskolas studiju paradigmas maiņa no zināšanu iegūšanas uz studijās iegūto zināšanu pielietošanu sarežģītu reālās dzīves problēmu risināšanai, integrējot problēmās un projektos balstītās pieejas un nodrošinot starpdisciplināru un starpkultūru sadarbību.