Zinātniskais darbs(1),17/18-R

Zinātniskā darba ietvarā doktorants izstrādā un sagatavo promocijas darbu, kas rezultātā var būt disertācija vai publicētu zinātnisku darbu kopa. Zinātniskie pētījumi vadībzinību nozarē var būt lietišķi vai fundamentāli vadībzinību nozarē, un ir saistīti ar jaunu zinātnisku un prakstisku novitāšu izstrādāšanu, situācijas modelēšanu, prognozēšanu, jaunu definīciju vai metožu izstrādāšanu, faktoru noteikšanu, klasifikāciju u.c. zinātniskām novitātēm.